måndag 14 september 2015

Vi Är Med Bin - Fortsätta Med Honungsbin

Fortsätta Med Honungsbin även efter de EngagemangsKrävande Första 3 åren

Vi Är Med Bin:

Bli biodlare som hobby eller som ditt nya yrke, en avsiktlig plan i din nya livsstil:
- Vi Vill vara med bin, ha en egen bikupa.
- Bidra till att vi får flera bin.
- Ha bin i sin egen trädgård.
- Köpa bin från någon som redan har bin att sälja.
- Köpa honungsbin av någon som kan sälja eller som ska sluta med honungsbin.
- Biodlare som väljer honungsbin för att producera honung tycker att det är för komplicerat och säljer för att sluta som biodlare.
- Tjäna pengar extra.
osv...
Det finaste dock:
- Säljer sina honungsbin eftersom kroppen inte orkar tunga lyft eller den absoluta noggranna skötseln under säsongen. Maj till augusti varje år. Vill ha honungsbin men inte kan.

Idag kunde jag läsa tydligt forum för NZ Beekeepers.
Citat forum NZ Beekeepers http://www.nzbees.net/threads/first-hive.6667/
"We purchased our first hive off trademe 3 years ago. We were completely naive. We just knew we wanted to keep bees. We had read a few books and thought how hard can this be.:lol
Looking back the guy we purchased the hive off appeared to be 'scared' of the bees. It was a strong single FD. He opened it to show us the bees, but everything he did was fast and very annoying to the bees. We really had no idea of what we were looking at. He was not interested in helping us at all. He just wanted to sell the hive.
This was a great hive. Very quiet if you worked it slow without any fast movements.
The best thing we did was to join a beeclub. One member became our mentor and he is wonderful.
We have since split this hive and now have three. I think this is more than enough for a hobby beekeeper.
The honey was to us a by product of having bees. We just found their whole social setup and what they do fascinating. Still do today
Finding this forum was another great step in our thirst for knowledge and the feeling of community
In saying that though I do find it hard to post because I realise how little I know compared to most here.
As I have read recently most questions have been asked in one form or another.
To the older forum members, please understand most of us beginners just want to learn. Yes you can read through the other posts, but sometimes it is great just to join in even though it is a question that has been asked often over the years. To have one of the older forum members answer you question and take an interest is a real buzz. It makes you feel a part of this wonderful hobby of beekeeping and part of the online Community."

Google översättning, ej korrigerat av mig:
"Vi köpte vår första bikupa av trademe 3 år sedan. Vi var helt naiv. Vi visste bara att vi ville hålla bin. Vi hade läst några böcker och tänkte hur svårt kan det vara. Lol
 
Ser man tillbaka killen vi köpte bikupa av verkade vara "rädd" för bina. Det var en stark inre FD. Han öppnade den för att visa oss bina, men allt han gjorde var snabb och mycket irriterande att bina. Vi hade verkligen ingen aning om vad vi letade på. Han var inte intresserad av att hjälpa oss alls.
Han ville bara sälja kupan.
 
Detta var en stor bikupa.
Mycket tyst om du arbetat det långsamt utan snabba rörelser.
 
Det bästa vi gjorde var att gå med i en beeclub.
En ledamot blev vår mentor och han är underbar.
 
Vi har sedan delat denna bikupa och nu har tre.
Jag tror att det är mer än tillräckligt för en hobby biodlare.
 
Honungen var för oss en biprodukt av att ha bin. Vi hittade bara hela deras sociala installation och vad de gör fascinerande.
Fortfarande gör idag
 
Att hitta detta forum var ett stort steg i vår törst efter kunskap och känslan av gemenskap
 
Att säga att även om jag inte tycker att det är svårt att skriva, eftersom jag inser hur lite jag vet jämfört med de flesta här.
 
Som jag har läst nyligen flesta frågor har ställts i en eller annan form.
 
Till äldre forum medlemmar, du förstå de flesta av oss nybörjare vill bara lära. Ja kan du läsa igenom de andra inlägg, men ibland är det bra att bara delta i även om det är en fråga som har ställts ofta under årens lopp. Att ha en av de äldre forummedlemmar svara dig ifrågasätta och ta ett intresse är en verklig telefon. Det gör att du känner en del av denna underbara hobby biodling och en del av en Community."

Svenskt forum: http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/1097/1/ eller http://www.biodlingsforetagarna.nu/forum/
Jag håller med till fullo det som ligger som en underton - svårigheten att komma igång och sedan fortsätta med honungsbin även efter de engagemangskrävande första 3 åren.

Ja, det kan sägas mycket mera.
Vänner, nya biodlare som jag haft förmånen att hjälpa igång, har lyckats.
Dock har mitt företag, Anders Bigårdar och BiFarmen Utbildning, hela tiden gett stöd för att lyckats i sin start som ny honungsbiodlare.
Tack - ta kontakt med oss -  "Klicka på biet, härinunder, och surra med oss".


Efter 1 eller 2 år förstår varje ny biodlare att det är djur, honungsbins, som behöver tillsyn.
Forstättning följer strax...
Nu gäller en stund mina bin och deras dragningskraft på mig...

Bikupa i Rapsfält. Ser du kupan?

Binas viktigaste uppgift är att pollinera växter.

Honungen är en biprodukt i dubbel bemärkelse eftersom det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen.
Pollineringen ger mer blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Inte bara i biodlarens trädgård utan också hos grannarna och i den omgivande naturen. Vid biodlarens utbigårdar gynnas också bigårdarnas grannar och naturens olika biotoper. 
Utbigårad kan som i mitt fall vara från Malmö till Kivik, och nu 18 bigårdar med flera bisamhällen i varje bigård, jag har sett att naturen förändras och blir piggare.
Tack vare att bidrottningen övervintrar med tusentals bin i kupan kommer de igång med effektiv pollinering tidigt på våren.
Pollineringen som bina bidrar till i Sverige beräknas vara värd flera hundra miljoner kronor.
Pollineringsuppdrag - Intresseanmälan Med Kalkylexempel  

Med ett par bikupor vid ett rapsfält kan bonden öka skörden med mellan 5 och 15 procent.

http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar