Pollinering med Bin

Nu Om:
  • Pollinering äpple
  • Pollinering enkel förklaring
  • Äppelträd pollinering avstånd
  • Pollinering förklara för barn
  • Pollinering plommon
  • Pollinering päron
  • Pollinering och befruktning
  • Pollinering körsbär, jordgubbar

 Pollinering med Bin

Mina Bikupor  -
Ny Honung och några celler med täckt honung - aug 2011 
Pollinering av blomma


HONUNGSBINA är de effektivaste pollinatörerna

Pollenkorn överförs

Honungsbi på rödklöver
För en blomma skall kunna sätta alla sina alla sian frukter krävs det ofta pollinering.
Pollenkorn överförs, till pistillens "märke", från blomma till blomma av pollinerande insekter.
Att pollinering sker med det exakta pollenkornet är egentligen liten. Därför producerar växterna enorma mängder, ett överskott av "ståndarmjöl."
En bråkdel kommer till användningför befruktning och pollinprodukjtionens storlek anpassas efter de sätt som pollenkornen transporteras till märkena.
 
 

Mycker tidigt på våren Sälg -
Mat till Bisamhället och fodersaft till vårens yngel
 

Ståndarmjöl

Vindpollinerande blommor producerar av den anlendingen stora mängder ståndarmjöl.
Det mesta blåser bort, till ingen nyutta, det vet vi och det kan vi se ibland som stora moln. Bara enstaka pollen fastnar därför på pistillerna, lite slumpartat.

Insektspollinerande blommor

De instektspollinerande blommorna kan drastiskt minska sin pollenproduktion utan risk för att frösättningen räkar i fara. Det liksom dirigeras till rätta genom insketernas besök i dom.
Pollinationen leder till befritkning endast om pollenkornen kan gro på den pistill som de överförts till och pollenslangarna växer ner till fröämnena.
Hos många växter duger plantans "eget" pollen helt klart till allt detta. Vissa av dessa sk självfertila.
Honungsbi med pollen "i fickan" på rödklöver

Korspollinerade och Självfertila odlade växter

De flest av våra odlade växter liksom många av de vilda måste korspollineras för att sätta frukt. Deras pollen skall överföras från ståndarna till pistilleran på plantor, soim uppstått ut skilda frön. Sådan växter säger vi är självfertila

Pollinerande Insekter - mindre kapacitet

En mängd insektsarter är pollinerande och är mer eller mindre av kapacitet  som pollinatörer. Skalbaggar, blåsfotingar, stritar, bladlöss mfl och dessa kan man hitta i blommorna men genom att de är små och har en slät kroppsyta och har speciella levnadsvanor  är dom till föga nytta som transportö av pollen. Flera är rent av skadliga och dom äter och skadar blommans delar.
En vacker fjäril på
pollineringsuppdrag

Bra pollinatörer - blomsökande flugorna

"Svävflugorna" är särskilt goda pollinatörer och gör en stor tjänst vid pollineringen. Kanske ännu viktigare är våra fjärilar.
De viktigaste är dock genom  sin kroppsbyggnad och levnadsvanor bina i en bred bemärkelse.

Ensamlevande och Samhällsbildande

Som bin räknar vi de ensamlevande (solitära)  tex sandbin, bladskärarbin,väggbin coh samhällsbildande. Humlor, tropikernas gaddlösa bin och våra honungsvbin. Balnd samtliga pollinatörer är honungsbina (i lite inskränkt bemärkelse ) de effektivaste.

Ny Drottning nr 64 juli 

Bina står i särklass bland pollinatörer

De är exklusiva vegeterianer ( som författaren: Anders Vilhelm Jacobsson,  hmm) som täcker både sitt energi- och proteinintag och behov med produkter från växtvärlden. För bina är det praktiskt taget (ej författaren) alltid blommorna som levererar .

Blommans sockerrika nektar

Blommans sockerrika nektar lämnar den nödvändiga kraften för den enskilda individens livsprocesser och erforderlga värmen för bisamhällets funktioner.

Ståndarmjölet är den Proteinkälla som är Förutsättningen för tillkomsten av Nya Individer, Bin!

Binas utveckling till nektar- och pollensamlande sociala insekter kunde abörja först då de egentliga blomväxterna uppstid för ca 90 miljoner år sedan. En ömsesidig anpassning mellan bina och de växtarter, vilkas blommaro de besöker, har skett under utvecklingens lopp till gagn för båda parter.

Binas specialiserade organ

Detta har lett fram till att hos bina lett framt ill uppkomstern av högt specialiserade organ och väl utvecklade och fungerande beteendemösnter, som gör det möjligt för dem att effektivare än andra insekter utnyttja blommornas näringstillgångar. Den har hos de växter, som bina besöker tvingar fram sådana ändringar i blommornas konstruktion och funktion sat de blivit mer lätthanterliga och givande för bina.

Pollen fastnar i binas "päls" och lägger det i "korgarna"

När bina rör sig runt och kryper omkring i och på blomman under ivriga ansträngningar att nå dess pollen och nektar verkar den hårbeklädda kroppen son en veritbel borste. Den samlar upp en god del av det pollen som frigörs från ståndarknapparna coh faller ned i blomkronan.  Biet blir på sätt ordentligt inpudrad med ståndarmjöl.

Bina har mest ståndarmjöl  än nektarsamlarna

Trots att de pollensamlande bina borstar av det mesta av de pollen som fastnar på kroppsytan och för över till korgarna har de mer ståndarmjöl  i sin päls än nektarsamlarna som intekommer isamma intima kontakt med ståndarknapparna. Mer än dubbelt så mycket pollen fastnar i hårbeklädnaden på mellankroppen som på bakkroppen.

Ståndarmjöl stryks vid blombesöken av på pistillerna

Beroede på växtarten finns mellan 250.000 och 6.000.000 pollenkorn på biets kroppsyta. En del av detta ståndarmjöl stryks vid blombesöken av på pistillerna och pollinerar  dem.  Det pollen som finns på pollensamlarnas bakben spelar i det sammanhaget ingen roll.

Otillräcklig Insektspollinering och Insektsskadegörare

Två faktorer  kan allvarligt begränsa skörden, exempel klöver: 
 1. Otillräcklig insektspollinering samt 
 2. Angrepp av insektsskadegörare
Utan insektspollinering blir skörden obetydlig.
Klöver. tex,  pollineras till största delen av humlor och bin.
Klöver angrips även av fröätande insekter.
Fröätande vivlar som attackerar blommorna och kan orsaka allvarliga skador med observerade förluster på upp till 64%.

Pollinering av oljeväxter med honungsbin

Raps är huvudsakligen självfertil men pollineras även av vind och insekter.
Bin är därmed inte nödvändiga för rapsens fröproduktion men kan öka skörden väsentligt eftersom det i en plantpopulation finns individer som är självsterila eller som föredrar främmande pollen.
Speciellt i vindskyddade lägen kan insektspollinering ha stor betydelse eftersom raps normalt kräver vindhastigheter på 5 m/s eller mer för att frigöra pollen. 
Rybs är självsteril och beroende av vind och insekter för att kunna producera frö.
Förutom högre skörd ger en bra pollinering av insekter även en jämnare avmognad och högre oljehalt i fröna av raps och rybs.
I nyare studier har man ofta uppnått skördeökningar på mer än 20 % i oljeväxter.
(Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder). 

Vilda Pollinatörer har en obefintlig betydelse i Sverige

Höstraps och höstrybs blommar så tidigt på våren att vilda pollinatörer har en obefintlig betydelse i Sverige. Vårraps och vårrybs blommar senare och attraherar även vilda pollinatörer. Av de vilda pollinatörerna är det främst jord- och stenhumlor som besöker oljeväxter i Sverige .
(Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder). 

Varroakvalstret hos Honungsbiet och om Humlor som drabbas

Varroakvalstret har slagit ut de flesta vilda honungsbisamhällen (Hansen et al, 2006; Jacobsen, 2009) och humlorna har drabbats hårt av lantbrukets strukturrationalisering och ändrade rutiner för vallskörd.

Biet vår effektivast pollinatör

Binas rangplats som de effektivast pollinatöreran är en följd av flera samverkande gynnsamma faktorer i deras levnadsvanor, kroppsbyggnad och beteendesätt.

Bin övervintrar och pollinerar tidigt på våren

Bina övervintrar i motsats till alla andra blombesökande insekter i individriak samhällen. De kan redan tidigt på våren bestå av upp till 20.000 individer och kan därför redan från vegetationsperiodens början skicka ut stora skaror av pollinatörer till blommorna.

Humlor pollinerar  med start juli

Av pollinerande humlor och finns det på våren och försommaren endast enstaka övervintrande honor. Först fram i juli har de samhällen, som de grundat, blivit stpra att de börjar spela en roll i pollinationens tjänst.... läs mer i min andra sida om... humlor i vår tjänst.

http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar